herfst

Gedragscode ouders

Voor ouders geldt de omgangscode zoals in deze notitie beschreven.

1.      Wat de school van ouders verwacht

2.      Contacten bij problemen

3.      Klachtenregeling

 

Wat de school van de ouders verwacht

We verwachten van ouders dat zij met respect met de kinderen en de medewerkers van de school omgaan. We verwachten dat de ouders achter de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs staan en de regels van de school respecteren. Wij verwachten een voorbeeldrol.

 

Als ouders mee gaan als begeleider naar excursies en uitjes dan verwachten wij van de ouders dat ze zich gedragen als een medewerker van de school. Kinderen zien volwassenen die hen begeleiden vaak als een juf of meester.

 

Ook verwachten wij van ouders dat zij betrokken zijn bij hun kind en bij de school en dat zij de ouderavonden bezoeken. Wij informeren u over belangrijke zaken op school. Zijn er gebeurtenissen thuis die van belang zijn, dan stellen wij het op prijs dat de ouders ons informeren. We gaan ervan uit dat school en ouders zoveel mogelijk samenwerken bij de opvoeding van de kinderen. Als ouders zich zorgen maken of wanneer ouders het gevoel hebben dat de school dingen niet juist doet, rekenen we er op dat ouders dat met ons bespreken. De leerkrachten zijn voor ouders een eerste aanspreekpunt. Ouders kunnen bij hen terecht als ze informatie willen, als ouders zich zorgen maken of als ouders suggesties hebben. Daarnaast kunnen ouders ook altijd terecht bij de directie, de intern begeleider of de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen daarvoor een afspraak maken.

 

Regels die voor onze kinderen, onze medewerkers en onze ouders gelden zijn de PBS regels;

 

Positive Behavior Support. Aandacht geven aan dat wat goed gaat.

Wij besteden vooral aandacht aan observeren, complimenteren, corrigeren.

Bij ons geldt in de omgang met elkaar NIET het recht van de sterkste, maar

·         Heb ik interesse in de ander?

·         Begrijp ik de ander?

·         Vraag ik om op heldering, als ik gedrag niet begrijp?

·         Kan ik het zeggen, als ik iets niet wil?

·         Ken ik de ander?

·         Laat ik mijzelf kennen? Dwz vertel ik over mijzelf en wat mij bezig houdt?

·         Praat ik met anderen i.p.v. over anderen?

De regels zijn kort en bondig; je loopt rustig, je praat rustig, je werkt rustig, je let op jezelf en blijft van elkaar af, je bent vriendelijk tegen elkaar.

 

Contacten bij problemen

Op school gaan veel dingen goed.  Soms kunnen er toch problemen ontstaan over de dagelijkse gang van zaken in school. Dat kan bijvoorbeeld zijn over het spelen van de kinderen op het plein, de gang van zaken in de groep, hoe tegen pesten wordt opgetreden, enz. Een verschil van mening/inzicht kan geen kwaad als er maar over wordt gesproken met de juiste personen. In dat geval maakt u een afspraak met de leerkracht. Indien problemen niet naar tevredenheid opgelost worden, kunt u de hulp inroepen van de directeur. Met elkaar zullen we ons uiterste best doen om een goede oplossing te vinden.

 

Er gelden altijd de volgende huisregels. We verwachten dat ouders:

· Zelf ( mogelijke) daders niet aanspreken op hun gedrag of andere actie naar hen ondernemen;

· Dit ook niet doen naar hun ouder;

· Geen verbaal of fysiek geweld gebruiken tegenover leerkrachten, medewerkers, directie of ouders.

 

Soms zit het u misschien zo hoog, dat u meteen naar school wilt komen. Daarvoor hebben wij begrip. U moet zich dan wel melden bij de directie. We willen in ieder geval voorkomen dat u uw boosheid uit in het bijzijn van andere kinderen van de school. Een veilig schoolklimaat staat voor ons centraal.

Intimidatie of bedreiging wordt daarom ook nooit getolereerd. Dan wordt de betreffende persoon verzocht direct de school te verlaten en wordt er aangifte gedaan bij de politie.

In situaties waar er een conflict over een kind of handelwijze van de school is ontstaan dan mag verwacht worden dat daar op respectvolle wijze met elkaar over wordt gesproken.

In geval ouders dit niet nakomen worden zij in eerste instantie daarop aangesproken. Te allen tijde proberen we in eerste instantie met ouders het gesprek aan te gaan.

 

Bij ernstige overtredingen of herhaling kan de directeur de toegang tot de school aan de betreffende ouder ontzeggen.

De ontzegging kan maximaal 6 maanden duren, waarna opnieuw een besluit wordt genomen over het al dan niet toelaten van de betreffende ouder/verzorger.

Een ontzegging van de toegang aan een ouder/verzorger wordt naast mondeling, altijd schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de betreffende ouder of verzorger. Een afschrift gaat naar het bestuur en de MR.

 

Als het gedrag van de ouder/verzorger niet verbetert, wordt het protocol schorsen/verwijderen in gang gezet en kan het zijn dat een leerling geschorst wordt door het gedrag van zijn/haar ouders.

NB. Problemen uit de buurt bespreken wij niet binnen de school.

 

Klachtenregeling

Wij gaan ervan uit dat veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen worden afgehandeld in goed overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en directie.  Als dat echter niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kunt u hiervoor te­recht bij de intern begeleider, tevens contactpersoon. Mevr. Y. Vulperhorst (email: y.vulperhorst@scpo-lelystad.nl).
Elke ouder, kind of medewerker kan een beroep doen op deze contactpersoon bij problemen waarover hij/zij niet met iedereen durft te praten. Het spreekt voor zich dat dergelijke gesprekken vertrouwelijk behandeld worden.

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid is opgelost wordt u  doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van SCPO. De vertrouwenspersoon van SCPO is de heer G.van Elst ((Bert). Deze is te bereiken via email: vertrouwenspersoon@scpo-lelystad.nl en telefonisch via 0320-242769.

De klachtenregeling van SCPO kunt u vinden op de website van SCPO:www.scpo-lelystad.nl. De SCPO is aangesloten bij deze Landelijke Klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs, die schriftelijk te bereiken is via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag of via info@klachtencommissie.org . Op werkdagen zijn zij telefonisch te bereiken tussen 09.00-15.00 uur op tel.nr.: 070-3861697.